Dịch vụ Phân tích phân loại hàng hóa XNK

Quyết định số 2134/QĐ-TCHQ ngày 31/7/2015 của Tổng cục Hải quan về việc ban hành Quy trình phân loại hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu phải phân tích, giám định (16 trang)
Quy trình này hướng dẫn trình tự, thủ tục tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ, ban hành Thông báo kết quả phân loại đối với hàng hóa phải phân tích, giám định và Thông báo sửa đổi thay thế Thông báo kết quả phân loại hàng hóa theo các quy định tại Luật Hải quan số 54/2014/QH13 , Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21/1/2015, Thông tư số 14/2015/TT-BTC ngày 30/1/2015 và Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015

                                   

Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 3987/QĐ-TCHQ ngày 4/12/2013.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *